În baza Regulamentul (UE) 2016/679, ce a fost adoptat de către Parlamentul și Consiliul European în data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date:

OPERATOR: SC HERMA MED CENTER SRL¸ precum și împuterniciții săi, (persoane fizice și juridice de drept privat sau public), cu care OPERATORUL se află în relații contractuale.

SCOPUL: – prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale OPERATORULUI şi al protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;

– prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;

– prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;

– prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială

– prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice

TIPURI DE DATE: date generale și cu regim special ce permit identificarea, precum și date cu caracter special ce privesc starea de sănătate.

Conform legislației menționate, persoana vizată are dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.